effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Gävle kommun Näringslivsprogram 2018 – 2020

Redaktionen effectplus.se

Skrivet: 16/1, 2019 kl. 21:41 av Redaktionen effectplus.se

Näringslivsprogram 2018 – 2020

Näringslivsprogrammet är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit.

Med Gävle menas Gävle Kommun

Näringslivsprogrammet baseras på att Gävle Kommun i grunden tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja en hållbar tillväxt i vår kommun. Öppenhet och mångfald innebär att Gävle verkar för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. En konsekvens av detta är att politiska beslut fattade av Gävle kommun ska bedömas utifrån dess påverkan på näringslivet och näringslivsklimatet.

Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet:

Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen. Från det kommunövergripande målet finns tre underliggande näringslivspolitiska mål som är styrande för programmet. Dessa mål är nämndmål i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan eftersom huvudansvaret finns där. De näringslivspolitiska målen är:

• Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen
• Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning
• Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag

Varje mål och delmål följs upp av ett antal indikatorer. Till Näringslivsprogrammet finns en aktivitetslista där programmet är nedbrutet till konkreta åtgärder. Aktivitetslistan ska vara ett levande dokument och som ägs av den del av inom Gävle kommun som ansvarar för näringslivsfrågor och ska förändras i dialog mellan politiken och näringslivet.

Näringslivsprogrammets ledord för genomförandet är:
Kommunikation - Dialog – Uppföljning – Utvärdering

Näringslivspolitiskt mål: Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

Indikator: NKI (Insikt SKL, Stockholm Business Alliance)

Delmål 1 Affärsmässiga relationer

Ägare: Kommunledningskontoret

Ett bra företagsklimat förutsätter att näringslivets behov och förväntningar möts och beaktas av kommunen i dess verksamhet och i dess beslut. Ledstjärnan ska vara lika villkor och likvärdiga möjligheter till att sluta avtal mellan företagare och offentliga verksamheter, vilket ska motverka osund konkurrens. Goda affärsrelationer är av yttersta vikt.

Framgångsfaktor: Konkurrens på lika villkor Gävle kommun ska säkerställa att kommunen, direkt eller genom deras bolag, inte osunt konkurrerar med näringslivet. Offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar på samma konkurrensutsatta marknad. Det åligger kommunen att vid inköp inte skriva avtal med företag som konkurrerar på ett osunt sätt.

Inom områden där Gävle kommun beslutat att öppna upp verksamheten, genom LOU eller LOV, ska kommunen i sin roll som beställare sörja för att de externa parterna behandlas på ett likvärdigt sätt som den egna verksamheten.

Framgångsfaktor: Kunskap om LOU Målet är att genom ökad service och kunskap beträffande upphandlingar bidra till ökad affärsmässighet. Arbetet med tidig upphandlingsdialog och uppföljning ska utvecklas för att ta till vara innovation, utveckling och marknadskännedom i leverantörsledet. Att alla parter har kunskap om regelverket och tillgängliga upphandlingsformer innebär en trygghet i roller och ansvarsfördelning. Upphandlingarna bör läggas upp på ett sätt att de möjliggör för det lokala näringslivet att lämna anbud.

Framgångsfaktor: Service och support Hög tillgänglighet och snabb hjälp vid frågeställningar kring hanteringen i upphandlingsprocessen underlättar för företagare att lämna korrekta anbud. Framgångsfaktor: Avtalstrohet

A och O för fungerande affärsmässiga relationer är att tecknade avtal mellan kommunen och leverantörer är kända och efterlevs.

Delmål 2 Dialog och samverkan

Ägare: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle

Ett växande och attraktivt näringsliv behöver dialog och ömsesidig förståelse mellan näringsliv och kommun. Målet handlar om ett delat ansvar att verka för en positiv utveckling av Gävles företagsklimat.

Framgångsfaktor: Samtal och dialog Tid för samtal, samordning av myndighetsärenden och dialog mellan kommunen och företagare bidrar till ett utvecklat och positivt företagsklimat.

Framgångsfaktor: Öppenhet och transparens Samsyn mellan näringsliv och kommunen kring vad som utgör ett gott företagsklimat och hur det kan mätas.

Delmål 3 Ökad service och intern förståelse

Ägare: Samhällsbyggnad Gävle

Den kommunala företagsservicen ska utgå från företagarnas behov, genom en enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning. Den ska underlätta kontakten och stödja relationen med kommunen, något som kräver förståelse för näringslivet och ett lösningsfokuserat förhållningssätt och nyttjande av e-tjänster.

Framgångsfaktor: Bemötande och service Gott bemötande och god service är grundläggande för att skapa goda relationer mellan kommunen och näringslivet.

Framgångsfaktor: Alla bidrar till ett gott företagsklimat Näringslivsfrågor spänner över alla förvaltningar och prioriteras som ett gemensamt ansvar där alla förvaltningar bidrar med sin del.

Framgångsfaktor: Snabba, enkla och säkra processer Att skapa korta ledtider, effektiv och samordnad kommunal ärendehantering underlättar och kortar ledtider för företagare.

Näringslivspolitiskt mål: Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning

Indikator: Småföretagarbarometern

Delmål 4 Ökad kunskap och inspiration

Ägare: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle

En förutsättning för ett växande näringsliv är att entreprenörer stimuleras och tillåts växa. Kommunen ska verka för att skapa en miljö för detta genom samarbeten med inkubatorer och organisationer som stöder nyföretagande, samverkan och innovationskraft. Samarbeten och forum med företag och organisationer som erbjuder rådgivning, mentorskap och finansiering riktad till nya företag är en naturlig del. Sociala företag är en viktig del i kommunens strategi för att bredda näringslivet och skapa möjligheter för fler individer på arbetsmarknaden.

Framgångsfaktor: Lära av varandra Kännedom om vilka mötesplatser och nätverk som finns ökar möjligheter till att lära av andra.

Delmål 5 Ökad kompetens och integration

Ägare: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle

Nya kunskaper behövs för att utveckla företag och verksamheter. Nationell och internationell inflyttning till Gävle samt ett väl fungerande samarbete med Högskolan i Gävle bidrar till ny kompetens och bildande av nya nätverk. Genom att på olika sätt arbeta för en matchning mellan företagens behov och nya kompetenser kan Gävle och företagare växa tillsammans.

Framgångsfaktor: Synliggöra individers kompetens Inflyttning från utlandet och övriga landet är en tillgång för Gävle. Genom att synliggöra vår kompetens ges ökade möjligheter för företagen att säkra sin kompetensförsörjning och för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och undvika utanförskap.

Framgångsfaktor: Utbildningar som stärker näringslivet Ett näringsliv i ständig förändring är beroende av individer som har förutsättningar att lära sig hela livet. Ett utökat samarbete och skapande av mötesplatser där näringslivet, utbildningssektorn och individen gemensamt agerar stärker matchningen av arbetslivets kompetensbehov och de entreprenöriella drivkrafterna. Framgångsfaktor: Pendlingsattraktiv stad

När arbetspendling både till och från Gävle och de yttre stadsdelarna underlättas, ökar möjligheterna för näringslivet och Gävle Kommun att växa. Att knyta ihop den egna kollektivtrafiken med angränsande arbetsmarknadsregioners tidtabeller och biljettsystem, skapas större pendlingsregioner samtidigt som det ger kommunen bättre livsmiljö och bättre integration. Möjligheterna till turtät och prisvärd kollektivtrafik måste öka för hela kommunen, samt hänsyn tas till de där kollektivtrafik enbart kan nyttjas delvis eller inte alls.

Framgångsfaktor: Hållbart näringsliv En del i företags konkurrenskraft och en viktig faktor för medarbetare är ett hållbart företagande som leder till ökad lönsamhet, kundnöjdhet, goda anställningsvillkor och hög kvalité.

Att utbilda och på andra sätt skapa förutsättningar för framgångsrikt hållbart företagande är av stor vikt. Även riktade initiativ för att skapa goda förutsättningar för företagande i landsbygd är en framgångsfaktor för hållbart företagande i hela kommunen.

Näringslivspolitiskt mål: Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag

Indikator: Varumärkesmätningen, Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning

Delmål 6 Ökad stolthet och attraktion

Ägare: Kommunledningskontoret

Ägare: Kommunledningskontoret Kännedom om framgångsrika exempel och kunskap om möjligheter för företagande lägger grunden för bilden av Gävle som en attraktiv plats för företag.

Framgångsfaktor: Se och synliggöra Genom att lyfta fram goda exempel ökar kännedomen om Gävles näringsliv. Att visa och skapa uppmärksamhet om Gävles näringsliv bidrar till att inspirera och öka intresset för Gävle lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Framgångsfaktor: Besökare hittar hit För att växa som besöksort behövs kännedom om Gävles styrkor, tillgångar och möjligheter. Det handlar om att tydliggöra såväl fakta, bokningsbara produkter, visioner och reseanledningar samt att tillsammans med näringslivet arbeta fram en långsiktigt hållbar strategi för besöksnäringen och marknadsföring av alla Gävles destinationer.

Delmål 7 Fler innovationer och branscher i utveckling

Ägare: Näringsliv & arbetsmarknad Gävle

Ett dynamiskt och väl sammansatt innovationssystem är en viktig faktor för att utveckla nya näringar, innovation och möjligheter för näringslivet att växa. Målet är att skapa kunskap, förståelse och förenkla och lotsa in i det lokala, regionala, nationella och internationella innovationssystemet. En annan förutsättning för ett växande och föränderligt näringsliv är en mångfald av branscher som utvecklas i växelverkan

Framgångsfaktor: Etableringar, investeringar och företagande Etableringar och investeringar är av stor betydelse för Gävles utveckling. Att skapa goda förutsättningar för det bidrar till nyföretagande och nya arbetstillfällen. Gävle Kommun arbetar aktivt med att stimulera nyföretagande och innovation på olika sätt via kvalitetssäkrade samarbetspartners.

Framgångsfaktor: Stimulera innovationer
För att utveckla innovation och nya näringar behöver vägen in till innovationssystemets aktörer förenklas och förtydligas för samtliga intressenter. Ett väl utvecklande och involverande samarbete med Högskolan bidrar till att näringsliv och forskning möts. Målet är att öka förutsättningar för innovationer i nya och befintliga näringar.

Framgångsfaktor: Utveckla befintliga branscher Styrkor i befintliga branscher och företag ska stödjas för att gynna vidareutveckling av dessa företag.

Delmål 8 Ökad internationalisering

Ägare: Kommunledningskontoret

Att verka på en internationell marknad är en möjlighet för ökad tillväxt för Gävles företag. Målet är att bidra med kunskap och förståelse om vad som krävs för att nå en internationell marknad.

Framgångsfaktor: Export för att växa Via exportfrämjande aktörer ges möjlighet till ökad kunskap om andra länders marknader och förutsättningar.

Näringslivsprogrammet baseras på att Gävle kommun i grunden tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja en hållbar tillväxt i vår kommun. Öppenhet och mångfald innebära att Gävle verkar för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap.

En konsekvens av detta är att politiska beslut fattade av Gävle kommun ska bedömas utifrån dess påverkan på näringslivet och näringslivsklimatet.

Mer information på Gävle kommuns hemsida här:
https://www.gavle.se/service-och-information/om-gavle-kommun/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/gavle-kommuns-naringslivsprogram/

Skrivet: 23/1, 2019 kl. 22:40 av admin

Tråden har flyttats till forumet Gävle kommuns näringslivsprogram

Joe Formgren

Skrivet: 28/1, 2019 kl. 07:36 av Joe Formgren

null skrev:

Tråden har flyttats till forumet Gävle kommuns näringslivsprogram

Vi hoppas på en intressant och konstruktiv dialog om om företagare och företagsledare i Gävle har möjlighet att svara på samma frågor som våra beslutsfattare om hur vi tillsammans skall nå näringslivsprogrammets tre huvudmål:
1. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.
2. Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning.
3. Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.
Vad är dina förslag och synpunkter?

Svara på ämne

Svar till ×

Svara på ämne

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga