Dagens datum:

•••••

Gävle kommun informerar – från idé till verksamhet

Publicerad: 9/2, 2020 av Ralph Brodin

Gävle kommun har tagit krafttag för att förbättra företagsklimatet och som ett led i samarbetet hade Gävle Företagarföreningar framfört önskemål att få veta mer om hur kommunen arbetar. Därför bjöds föreningarna in till ett frukostmöte 5 februari på Förvaltningshuset och ett 25-tal företagare bänkade sig för att få veta mer om kommunen, hur de arbetar och i olika roller, bland annat med myndighetsfunktionerna.
​Eva Jackson, Sektorchef Livsmiljö Gävle, hälsade företagarna välkomna och presenterade dagens program - från idé till verksamhet.

- Hur ska Gävle se ut i framtiden och hur vill politiker och medborgare att det ska se ut, sa Eva Jackson. Vi är angelägna om att få in sådana synpunkter.

Gävle har för närvarande 102 000 invånare och vi räknar med att det ska öka till 120 000 år 2030.

Hur möter man deras behov av omsorg, skolor med mera?

Övergripande planering

Karin Theuer, Mark- och exploateringsstrateg

- Det behövs mer verksamhetsmark, för såväl bostäder som för företag, som antingen flyttar inom kommunen eller som flyttar hit, sa Karin Theuer.

På gång bland annat:
• Ny järnvägsstation, Gävle Västra
• Ev. ny centralstation
• Utveckling av Näringen med bostäder

– Hållbara bostäder på Näringen ingår i ett avtal med svenska staten, sa Eva Jackson. Men där måste vi undersöka förutsättningarna först, till exempel om det finns föroreningar i marken, vad händer vid en höjning av havsnivå n mm.

Mark & exploatering

Jan Karlgren, Mark- och Exploateringschef

- Vi är 21 anställda på Mark- och Exploatering varav 6 konsulter och vi har för närvarande cirka 50 projekt igång, sa Jan Karlgren. Bland annat så köper och säljer vi mark för exploatering av både bostäder och företag.

Marken kan också upplåtas med tomträtt alternativt arrende.

Gävle kommun år 2030
• Gävle stad, + 8 000 bostäder
• Valbo, + 400 – 700 bostäder
• Forsbacka, + 200 - 300 bostäder
• Furuvik, + 400 - 600 bostäder
• Norrlandet, + 400 bostäder
• Övriga kommundelar, inkl. Bergby och Hedesunda: 200 bostäder

– Microsofts markköp är den hittills största enskilda affären som Gävle kommun genomfört, sa Jan Karlgren.

Vem handlägger vad?

Samhällsbyggnadsnämnden
• Tomträtter
• Arrenden (för jordbruk, anläggningar, bostäder, lägenheter mm)
• Tomt- och småhuskö
• Fastigheter
• Investeringsprojekt

Kommunstyrelsen
• Exploateringsprojekt
- bostäder
- handel
- industri
• Marknadsföring
• Möten med byggherrar

– Vi behöver vara flexibla när det gäller olika upplåtelseformerna och anpassa oss efter köparens önskemål, sa Jan Karlgren.

Gävle kommuns markinnehav
• Gävle kommun har lagfart för 2 792 fastigheter
• 1 472 av dessa är tomträtter
• Den totala arealen är drygt 11 300 hektar (motsv. ca 15 826 fotbollsplaner)

- Mark- och exploatering förädlar, utvecklar och säkrar kommunens långsiktiga markförsörjning, sa Jan Karlgren. Vi leder alla byggprojekt på kommunal mark och vi tar fram och färdigställer lämpliga områden där Gävle kan växa.

Fysisk planering

Ulrica Olsson, Planchef

– Den fysiska planeringen styr den framtida mark- och vattenanvändningen och vad man får göra på sin fastighet, sa Ulrika Olsson. Vi har en skyldighet att även ta tillvara enskilda intressen som miljö och kulturmiljö, som Länsstyrelsen hanterar, men också för grannar och naturligtvis exploatören.

Den fysiska planeringen styrs också av bland annat Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken. Politikerna vill också ha ett ord med i laget!

Detaljplaner
• Styr mark- och vattenanvändningen inom ett avgränsat geografiskt område
• Avgör hur man får använda fastigheten och vad och hur man får bygga
• Prövning av både allmänna och enskilda intressen

– Om man ska bygga så bör man först kolla att plojekten stämmer överens med gällande detaljplan, sa Ulrika Olnsson. Vi rekommenderar att man inte ritar och projekterar för mycket innan man får besked om det.

Man bör också vara noga med att involvera alla berörda parter i planerna.

Politisk viljeinriktning påverkar:
• Översiktsplaner
• Program, t ex Social hållbarhet
• Strategier, t ex trafik

I arbetet med detalj och andra planer görs utredningar mm, bland annat när det gäller:
• Buller
• Markföroreningar
• Trafik
• Dagvatten

Kommunens roll:
• Hjälpa beställaren att kunna utveckla sin fastighet genom att ändra eller ta fram en ny detaljplan samt att beställarens plan ska hålla vid en överklagan eller överprövning
• Pröva och bevaka såväl enskilda som allmänna intressen
• Verkställare och förmedlare av politiska mål

Tänk gärna på att…
• Fråga alltid Gävle kommun innan en planansökan skickas in! Kommunen deltar gärna i tidig dialog mm
• Läs planbeskedet, det ger en första indikation på vidare utredningsbehov och planeringsförutsättningar som ska beaktas i ett fortsatt arbete
• Rita inte för mycket för tidigt
• Om man anlitar arkitekter eller andra konsulter, se till att alla berörda är med i dialogen för att undvika tolkningsproblem

Planeringsarbetet för Gävle 2030 är i full gång!

Gävle växer, idag 102 000 invånare, men…
• 120 000 invånare år 2030
• 10 000 nya bostäder till år 2030
• 11 000 nya arbetstillfällen till år 2030

Näringen, en av Europas mest hållbara stadsdelar

6000 nya bostäder som gränsar till…
• Havet
• City
• Gävle Central
• Gavlehov Arenaby
• Natura 2000-område

Gavlehov
• 1 000–1 300 nya bostäder
• 450 befintliga bostäder
• Gavlehov Arenaby, 8 sportanläggningar
• 10 minuter från city
• Nybyggd sportinriktad grundskola
• Motions- och rekreationsområde i naturreservat

Gavlehov torn
Komplettering av Gavlevallen
• 2 torn med kommersiella lokaler
• 14 våningar
• Markanvisning 2019

Kungsbäck
Småskalig trästad i slingrande gränder
• 1 000 - 1 500 nya bostäder
Nära till:
• Gävle City
• Högskolan i Gävle
• Stadsparksbadet
• Stadsträdgården och Boulognerskogen
Just nu planeras:
• 80 stadsradhus
• 135 Lägenheter
• Förskola
• Markanvisningar 2020-2021

Bygglovsavdelningen

Anna Tengqvist, Bygglovschef

– Vi handlägger cirka 1 000 bygglovsärenden varje år, sa Anna Tengqvist. Det handlar om både ny- och om- eller tillbyggnad.

När man ska söka bygglov:
• Bygga nytt
• Bygga till
• Riva
• Bygga plank eller mur eller skärmtak
• Göra ett upplag
• Inglasning, ny ytterdörr eller nya fönster
• Ny skylt eller ändra en befintlig
• Installation av ny ventilation
• Installation av fettavskiljare
• Ändrad användning (bygga om garage till hobbyrum etc.)
• Ändra markhöjder
• Ändring som påverkar brandskyddet
• Ändring som väsentligt påverkar ventilationen
• Ändring av bärande konstruktion
• Större ändringar i planlösningen
• Utökning av parkering
• Ändra tak- eller fasadbeklädnad
• Måla om
• Stambyte - Plan- och bygglagen är den lagstiftning vi ska arbeta efter, sa Anna Tengqvist. Det är viktigt att det blir bra för våra medborgare idag men också för kommande generationer.

Man ska kunna känna sig trygg med både omgivningen och att bostaden är hälsosam, ekonomisk och energisnål. Men det är också viktigt med tillgängligheten!

– Vi kommer också att införa e-tjänster som underlättar för våra kunder och effektiviserar vår handläggning, sa Anna Tengqvist. Vi kommer också att införa öppet ritningsarkiv. dels så att det blir enklare åtkomst för kunder och dels för att spara tid för handläggarna.

Gata & Park

Stefan Erixon, gatuingenjör

- Gata och park förvaltar Gävle kommuns parker, grönområden, cykelbanor, vägar och gator, sa Stefan Erixon. Vi har en bred och djup kompetens inom både drift och skötsel och vi är även en beställarorganisation.

På Gata och Park arbetar:
• Gatuingenjörer
• GIS-ingenjörer
• Driftingenjörer
• Parkingenjörer
• Administratörer
• Skogsförvaltare

Gator & Park ansvarar för:
• 45 mil gator
• 25 mil cykelbanor
• 33 mil enskilda vägar (bidrag)
• 194 broar
• 1 154 papperskorgar
• 877 parkbänkar
• 82 lekplatser
• 24 056 belysningspunkter
• Ca 6 000 dagvattenbrunnar
• 180 hektar gräsytor
• 6 300 hektarskogsmark, varav 5 180 är produktiv

– Gatubelysningen är tills törsta delen i bra skick, sa Stefan Erixon. Men vi skulle behöva byta ut lyktstolpar för 5,9 miljoner, men vi har bara en budget på 1 miljon per år

Lösningen blir att helt ta bort de som är allra farligast.

- 60 av våra stolpar bedöms vara farliga, 175 stolpar har akuta problem och 1 627 är i dåligt skick, sa Stefan Erixon. Om vi inte kan få mer pengar blir konsekvensen en mörkare och mer otrygg stad.

Trafik & Tillstånd

Marie Grew, trafikplanerare

- Avdelningen trafik och tillstånd ansvarar för trafikplanering för alla trafikslag, sa Marie Grew. Vi ansvarar för lokala trafikföreskrifter och för ett hållbart resande inom hela Gävle kommun samt utvecklar och planerar stadens offentliga rum.

I arbetsuppgifterna ingår också tillstånd inom färdtjänst, skolskjuts, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och platsupplåtelser.

Varje år handlägger Trafik & Tillstånd
• 200 ärenden om platsupplåtelse
• 1 800 ärenden om färdtjänst
• 700 ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
• Tusentals frågor från medborgare om trafik och stadsmiljö

- Vi har också byggt drygt 40 cykelöverfarter, sa Marie Grew.

Mijö- & Hälsoskydd

Patrik Gustavsson, Miljöchef

På Miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar:
• 37 miljöinspektörer, varav 8 arbetar med livsmedelskontroller
• 4 alkoholhandläggare
• 4 administratörer
• 5 restauranginspektörer

Verksamheten omorganiseras från 1 januari 2020 och enhetschefer ska rekryteras till två enheter.

– Vi hanterar flera olika produkter som används i handel och på restauranger samt de produkter som används på till exempel friser- och skönhetssalonger mm, sa Patrik Gustavsson. Vi hanterar också frågor som rör radon i bostadshus.

Det är Miljöbalkens principer som styr verksamheten:
• Omvänd bevisbörda
• Den som bedriver en verksamhet som omfattas av miljöbalken är skyldig att visa att Miljöbalkens principer följs.

Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.

- Den som bedriver en verksamhet måste skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet, sa Patrik Gustavsson.

Livsmedelskontroll
• Syftet med kontrollen är att invånare och besökare ska få säker mat och inte bli lurade
• Det är företagarens ansvar att maten är säker och att konsumenten inte blir lurad
• Cirka 730 registrerade verksamheter i kommunen hanterar livsmedel
• Cirka 85 procent av alla kontrollbesök som miljöinspektörerna gör är oanmälda
• Inspektionerna fokuserar på fusk
• Kosttillskott
• Dricksvatten

– Vi hanterar också bostadsklagomål och buller, sa Patrik Gustavsson.

Miljö- & hälsoskyddsavdelningen hanterar också tillstånd när det gäller både alkohol och tobak. – Det krävs tillstånd både för att servera alkohol och för att sälja tobak, sa Patrik Gustavsson. Både restauranger och butiker har en anmälningsskyldighet, så man kan inte skylla på att man inte visste.

Alkohollagen
• Alkohollagstiftningen är en skyddslagstiftning
• Alkohollagen ska förebygga och minska risken för sociala och medicinska skador.
• Att begränsa drickandet och motverka alkoholskador är ett övergripande mål för Sveriges alkoholpolitik• En viktig del i alkoholpolitiken är att minska berusningsdrickandet

Tillsyn
• Polisen och kommunen ansvarar för tillsynen över serveringsställena
• Den inre tillsynen omfattar kontroll av olika uppgifter, som till exempel brottslighet och ekonomisk skötsamhet.
• Den yttre tillsynen innebär besök på ställena för att kontrollera att alkoholserveringen sker på ett ansvarsfullt sätt.

Den nya tobakslagen
• Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror
• Utökat rökförbud
• Rökförbudet omfattar även flera typer av produkter
• Regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning

– Tack vare en ny lag kan vi idag också ge råd till restauranger och butiker när det gäller förutsättningarna för att kunna sälja tobak eller servera alkohol, sa Patrik Gustavsson. Det gör det lättare för oss att kunna hjälpa näringsidkarna med vad lagstiftningen ställer för krav på verksamheten.

Företagsklimatet

I Gävle kommuns Näringslivsprogram fokuserar man på två olika typer av mätningar när det gäller företagsklimatet, dels Nöjd-Kund-Index (NKI) och dels Svenskt Näringslivs årliga enkäter om hur företagare upplever tjänstemäns och politikers attityder. Resultaten från NKI, som undersöker hur genomförda ärenden bedöms, ger ett betydligt bättre betyg jämfört med andra kommuner med motsvarande storlek som Gävle. Resultaten från Svenskt Näringslivs enkäter visar på ett sämre resultat. Men ambitionen är att höja betygen i båda mätningarna!

För de företagare som har frågor till Gävle kommun kan ringa 026-17 80 00 och välj tonval 5 för att hamna hos Företagsservice!

Text och personfoto: Torbjörn Edlund
Övriga foton och bilder: Gävle kommun

 

 

 

 

 

 

 

Karin Theuer, Övergripande planering vid Styrning och stöd Gävle

Karin Theuer, Övergripande planering vid Styrning och stöd Gävle

Jan Karlgren, avdelningschef Mark- och exploatering

Jan Karlgren, avdelningschef Mark- och exploatering

Ulrica Olsson, avdelningschef Fysisk planering

Ulrica Olsson, avdelningschef Fysisk planering

Anna Tengqvist, avdelningschef Bygglov

Anna Tengqvist, avdelningschef Bygglov

Marie Grew, trafikplanerare Trafik- och tillstånd

Marie Grew, trafikplanerare Trafik- och tillstånd

Mattias Durnik, näringslivsdirektör och Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle

Mattias Durnik, näringslivsdirektör och Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö Gävle

Inventering över lyktstolpar

Inventering över lyktstolpar

Anfrätta lyktstolpar

Anfrätta lyktstolpar

Byte av belysning, före och efter

Byte av belysning, före och efter

Redovisning av utrustning på Gävle Strand

Redovisning av utrustning på Gävle Strand

Miljö & Hälsoskydd, vad som kontrolleras

Miljö & Hälsoskydd, vad som kontrolleras

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK