effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Internationella affärer – strategi för företagsutveckling

Publicerad: 24/8, 2020

99 procent av alla företag inom EU är små och medelstora företag, De står för två tredjedelar av arbetstillfällena (2018 – 94 miljoner) inom den privata sektorn och bidrar till mer än hälften av det totala mervärde (täckningsbidrag) som företagen skapar i EU. De är också en mycket viktig källa till företagaranda och innovation, vilket är avgörande för de europeiska företagens konkurrenskraft. EU:s politik för små och medelstora företag är inriktad på att se till att unionens politik och verksamhet främjar dessa företag och gör det mer lockande att etablera företag och göra affärer i EU. Det innebär att företagare som vill utveckla sitt företag och öka sin försäljning har möjlighet att få stöd av EU för att kunna genomföra sin plan. Gävles Företagarföreningar hade därför bjudit in Annika Lundqvist (Internationella kontoret, Gävle kommun) och Erik Gropgård (Regional exportsamverkan Region Gävleborg) för att visa medlemmarna vilka möjligheter som erbjuds dem!

Frukostmötet genomfördes på Gasklockorna den 20 augusti. Ralph Brodin – ordförande i Brynäs Företagarförening – hälsade de 31 gästerna välkomna, bland andra Helene Åkerlind, kommunalråd (L) Gävle kommun, och William Elofsson, oppositionsråd (M) Gävle kommun.
Kommande frukostmöten:
17 september, Jennie Bergner SIUS-konsulent Arbetsförmedlingen
22 oktober, Lotta Pettersson, Svensk Näringsliv
19 november, Katarina Ekspong, Mittmedia
10 december, Harald Knutsen, Trafikpusslet

Dessutom Julfesten den 4 december!

Mattias Durnik, näringslivsdirektör Gävle kommun, informerade om utvecklingen av näringslivsavdelningen:
• ny organisation som inleddes januari i år och innebär att även inköp och upphandling ingår
• organisationsutveckling och rekrytering
• fler företagsbesök
• utökad kapacitet för En-väg-in
• Internationella kontoret
• företagsakuten – hjälp att hitta företagsstöd för Gävleföretag som drabbats av Coronapandemin – i samarbete med Nyföretagarcentrum

- Vi kommer också att fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen, sa Mattias Durnik. Vi arbetar också intensivt med vår upphandlings- och inköpspolicy samt ett upphandlingsråd vars syfte och struktur vi nu diskuterar med flera företagarorganisationer i Gävle och som ska drivas tillsammans med representanter för det lokala näringslivet.

Näringslivsfrukostarna kommer också att återkomma när det blir klartecken från Folkhälsomyndigheten.

Mattias Durmik berättade också att utmärkelsen ”Bra gjort för Gävle” har tilldelats eldsjälen Ralph Brodin, som fick en varm applåd!

Helene Åkerlind betonade vikten av att kommunen stödjer Gävles företagare.

– Vi vill gärna ha kontakt med er som har förslag till hur stödet kan utvecklas, sa Helene Åkerlind. Antingen per telefon eller genom att maila mig. på adressen helene.akerlind@politiker.gavle.se.

Helene slog också ett slag för Gävle Pride, som man kan följa via både deras hemsida och Facebooksida.

Internationella affärer

Annika Lundqvist arbetar på Internationella kontoret, Gävle kommun.

– En del av vårt uppdrag är att öka kännedom om och stötta Gävles företagare med att söka EU-finansiering, sa Annika Lundqvist. Aktuellt just nu är EU:s nya budget och krispaketet till företag som drabbats ekonomiskt av Corona-pandemin.

Internationella kontorets uppdrag

Genomförande av Gävle kommuns internationella strategi
• utveckla det internationella arbetet och kontakterna i Gävle kommun
• stötta kommunkoncernens deltagande i internationella utvecklingsprojekt och därmed få tillgång till andra aktörers kunskap, erfarenhet och extern finansiering
• samordna kommunkoncernens internationella kontakter med näringslivet och akademin
• skapa goda förutsättningar för företag, föreningar och organisationer att verka internationellt och delta i EU finansierade utvecklingsprojekt.

Aktuellt på EU nivå
Ny budget (2021-2027) och Coronakrispaket
• EU kommissionens prioriteringar (2019-2024)
• En europeisk grön giv
• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
• En ekonomi för människor
• Ett starkare Europa i världen
- Främjande av vår europeiska livsstil
- En ny satsning på demokrati i Europa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities 2019-2024_sv

- Vad gör EU för små och medelstora företag, sa Annika Lundqvist. Det är säkert många företag som är berättigade till bidrag men som inte känner till vad som finns och hur man gör.

Eus insatser för små och medelstora företag
1. Skapar ett företagarvänligt klimat
2. Främjar entreprenörskap
3. Förbättrar tillgång till nya marknader och internationalisering
4. Underlättar tillgång till finansiering
5. Stöder SMF konkurrenskraft och innovation
6. Erbjuder nätverk och information till SMF
7. Stöder särskilt nyföretagande och företagsutveckling

– Med tanke på den potential som finns i små- och medelstora företag och den stora betydelsen de har för EU:s ekonomi så är det viktigt att de får möjlighet att utveckla sina företag, sa Annika Lundqvist. 85 procent av alla nya arbetstillfällen skapas i de små- och medelstora företagen!

EU-finansiering

• Direkt finansiering bidrag eller kontrakt med EU:s institutioner
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
• Indirekt finansiering - medel som förvaltas regionalt och nationellt (80 procent av EU:s budget):
- Struktur och investeringsfonder
- Europeiska regionala utvecklingsfonden
- Europeiska socialfonden
- Sammanhållningsfonden
- Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
- Europeiska havs och fiskerifonden

Exempel på lokala företag som fått EU-finansiering

Bergmans Fisk, Norrsundet
- nytt fiskeläge med kajer, båtbryggor, båthus, renseri, beredning, rökeri, butik och restaurang (Havs- och Fiskerifonden)

Tempix Cold Chain Technology AB, Gävle
- utvärdering genomförande av maskinutveckling för tillverkning av etiketter med temperaturindikator för frysta eller kylda livsmedel så att man kan följa att kylkedjan inte brutits (EIC Accelerator Pilot, Fas 1)
NOT: Tempix har även fått stipendium från Robert och Anita Ahlgrens donationsfond

– Kompetensutveckling av både företagsledning och medarbetare är viktiga för att ett företag ska lyckas med sin ambition att växa, sa Annika Lundqvist. Svenska företag borde vara mer intresserade och ta del av de möjligheter som EU bjuder på.

Aktuellt just nu

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering
- stöd 50 000 250 000 kronor (max 50 % av externa kostnader kopplat till investeringen) för att förbereda en expansion utomlands
Vilka kan söka?
• företag m 2 - 49 anställda och befintlig produkt/tjänst
• omsättning 3 - 100 miljoner kronor och ekonomi i ordning
• behov av att ta in extern kompetens
Ansök hos Region Gävleborg senast 30 september 2020
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/

Kompetensutvecklingsprojekt med stöd av ESF (Europeiska Socialfonden)
För företag som vill öka sin konkurrenskraft genom kompetenshöjande insatser för företagsledning och medarbetare!
- Digilo – (Affärskompetens och Företagarna)
- Digitalisering i praktiken (FPX och IF Metall)
- Omställning Gävleborg (Företagsutbildarna)

Hur tar man reda på mer om detta?

- Kontakta mig eller min medarbetare Ulrik Lundeberg om ni vill veta mer om EU-finansiering, sa Annika Lundqvist.

Mattias Durrnik tipsade också om att företagare kan prenumerera på Näringslivskontorets nyhetsbrev via www.gavle.se.

Regional Exportsamverkan Gävleborg

Erik Gropgård är projektledare för Regional Exportsamverkan, ett samarbete mellan bland andra Region Gävleborg, ALMI, Business Sweden, EEN, EKN, Mellansvenska Handelskammaren, Movexum, samt Tillväxtverket.

– Målet med projektet är att öka kunskapen hos företagen vart man kan vända sig för att få stöd i internationaliseringsfrågor, det skall bli lättare för företagen att snabbt komma till rätt organisation och därigenom öka antalet exporterande företag i Gävleborgs län.

Trender

– Idag är världsekonomin uppdelad i tre ungefär lika stora delar, Amerika, Europa och Afrika samt Asien, sa Erik Gropgård. Men utvecklingen pekar mot att Asien på lång sikt kan ta över upp emot 50 procent av världens samlade BNP på grund av att ekonomierna i Asien växer betydligt snabbare än övriga ekonomier. Det är därför viktigt att svenska företag finns etablerade med försäljning i denna del av världen.

Det sker också förändringar i företagens värdekedjor.

– Det blir allt större andel tjänster och minskad andel fysiska produkter i kundleveransen, sa Erik Gropgård. Det hänger också ihop med ändrade konsumtionsmönster och preferenser hos kunderna.

En annan tydlig trend är att i de små och medelstora företagen sker den största ökningen av nya arbetstillfällen, det är därför viktigt att det finns adekvat hjälp till dessa företag och att framtidstro och viljan att expandera finns hos dessa entreprenörer.  

Vidare presenterade Erik Gropgård hur världsekonomin utvecklats under 2020 i förhållande till ett väntat utfall innan Covid-19 pandemin samt prognoser för 2021 samt 2022. Europa är en av de regioner som drabbats hårdast medan framförallt Kina, där pandemin startade, redan har kommit igång med sin återhämtning och prognosen är att Kina kommer att ha en liten tillväxt även 2020. Dock har Kinas ekonomi drabbats men från höga nivåer avseende tillväxt.

Några ord på vägen: Hur blir mitt företag redo för framtiden, nu!
• Agera avseende marknadsval, kundsegment, värdekedjor, sourcing , R&D
• Anpassa affärsmodellen till förändringar i kundpreferenser, konkurrenter, hållbarhet, etc
• Bygg nya förmågor inom ny teknologi, tjänsteerbjudanden, etc.
• Etablera partnerskap inom regionen, branschen, akademin, med kunder och leverantörer
• Digitalisera, digitalisering bör vara en integrerad del av affärsmodellen
(Källa: Business Sweden)

Förhoppningsvis kände sig deltagarna inspirerade och tar sig en funderare på expansion med hjälp av EU och andra organisationer!

Text och foto: Torbjörn Edlund

Mattias Durnik

Mattias Durnik

Annika Lundqvist

Annika Lundqvist

Erik Gropgård

Erik Gropgård

Helene Åkerlind

Helene Åkerlind

Fr v Annika Lundqvist, Erik Gropgård, Ralph Brodin, Helene Åkerlind och Mattias Durnik

Fr v Annika Lundqvist, Erik Gropgård, Ralph Brodin, Helene Åkerlind och Mattias Durnik

Varuexportvärde per invånare i tusental kronor år 2018 fördelat på arbetsställe

Varuexportvärde per invånare i tusental kronor år 2018 fördelat på arbetsställe

Varuexportvärde i miljarder kronor år 2018 fördelat på arbetsställe alternativt huvudkontor

Varuexportvärde i miljarder kronor år 2018 fördelat på arbetsställe alternativt huvudkontor

Andel av varuexportvärdet år 2018 från små och medelstora företag respektive stora företag

Andel av varuexportvärdet år 2018 från små och medelstora företag respektive stora företag

BNP prognos 2020 2022

BNP prognos 2020 2022

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga