effect_ikon_logo Midsommarstång Kräfta Surströmming Löpsedeln Halloween Alla Helgons dag (stearinljus) Juldekoration Alla hjärtans dag Löpsedel mobil Påsk Mina sidor Matrikel Premium Videomöte
effect logo wide

Dagens datum:

•••••

Jonas Alm, Ralph Brodin, Therese Metz, MArie Berg och Helene Åkerlind

Jonas Alm, Ralph Brodin, Therese Metz, MArie Berg och Helene Åkerlind

Våra politiker svarar och förklarar

Publicerad: 17/1, 2020

”Det är mycket nu” brukade Stefan Sauk säga i korta betraktelser i Sveriges Television. Det gäller inte minst den politiska situationen med kommuner som brottas med sin ekonomi, oroligheter, otrygghet, bristande skolresultat mm. Hur är läget för Gävle kommun och hur tacklar man situationen? Gävle Företagarföreningar bjöd därför in Gävles 5 kommunalråd för att informera på ett frukostmöte den 16 januari i Gasklockornas restaurang.
Men kommunalråden har många engagemang vilket innebar att Åsa Wiklund-Lång (S), Jörgen Edsvik (S) och Erik Holmestig (C) inte hade möjlighet att närvara. Men de hade i alla fall skickat en gemensam videohälsning till deltagarna på frukostmötet! Helene Åkerlind (L) och Therese Metz (MP) fick dra hela lasset och det gjorde de med bravur.

Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade ett 50-tal gäster välkomna och informerade om kommande evenemang:

Frukostmöten:

• 20/2 Klara Wirdby, kommunens näringslivskontor, informerar om Microsofts etablering i Gävleregionen

• 19/3 Landshövding Per Bill

• 23/4 Katarina Ekspong, chefredaktör Gefle Dagblad

• 14/5 Lotta Pettersson, Svenskt Näringsliv

Dessutom studiebesök på Gävle kommuns Förvaltningshus. Inbjudningar skickas ut i god tid!

Nygammal företagarförening

Ralph Brodin och Bengt-Göran Wikström, ordförande i Berggrenska Gårdens Företagarförening, berättade också om att en ny företagarförening är på gång. Den tidigare företagarföreningen på Kryddstigen startades av eldsjälen Erik Pettersson, men föreningen har inte varit verksam de senaste åren. Men efterfrågan på mer aktivitet startar Patrick och Marie Berg, Dialect, en ny förening. Ett 30-tal nya medlemmar har redan värvats och till dess att styrelse valts är Marie Berg ordförande i interimsstyrelsen. Det finns över 100 företag på Kryddstigen!

Nytt från Näringslivskontoret

Annika Janglund, Gävle kommuns Näringslivskontor och programledare för Näringslivsprogrammet, berättade om kommande aktiviteter:

• 28/1 Starta-eget, information

• 11/2 start ny Starta-Eget-utbildning

Uppföljning Näringslivsprogrammet:

• 12/2 kl 7.30-9.00 Gävle Innovation Hub, Drottninggatan 18

• 17/2 Hamrångebygden och Bergby

Aktuell information om näringslivsfrågor finns på Gävle kommuns hemsida www.gavle.se.

Företagspresentation

Anna Carina Alfsdotter, Alfsdotter coach & konsult, berättade om sin nya verksamhet som startade förra året.

- Jag coachar människor att hitta sitt inre ”Varför” och att nå sina mål genom utgångspunkterna hälsa, hållbarhet och miljö, sa Anna Carina Alfsdotter. Jag coachar ledare till att träna på sitt ledarskap så att de tillsammans med medarbetarna kan nå organisationens mål.

Coachtjänster som Alfsdotter Coach & Konsult erbjuder:

• Enskilda personliga möten eller via nätet

• Grupper och Team genom personliga möten eller via nätet

• Ledarcoaching

Gävle kommun, svar och förklaringar

– Vi står inför stora utmaningar, främst inom våra kärnuppdrag som är vård, skola och omsorg, och för de verksamheterna har vi upprättat en kommunplan, sa Helene Åkerlind. Vi har som alla kommuner mer verksamhet än vad vi har pengar, men vi har ett bättre läge med en positiv trend och till skillnad från många andra så växer Gävle kommun.

Kommunplanen för vård, skola, omsorg innehåller:

• utrymme för volymförändringar

• utrymme för politiska prioriteringar inom 100-punktsprogrammrt och utifrån de kommunövergripande målen

• hyreskompensationer

– Vårt omställningspaket innehåller en satsning på 1.000 fler till arbete och som ska leda till att fler Gävlebor ska komma i egen försörjning, sa Therese Metz. Totalt 12 miljoner kronor satsar vi på det.

Dessutom ska man arbeta för ökad användning av digitala lösningar inom kommunens verksamheter och på det satsa 7 miljoner kronor.

- Vi kommer också att genomföra av en skärpt översyn av kommunens lokalkostnader och ska budgetera för 85 procent av den tidigare beslutade investeringsramen, sa Therese Metz. Det blir inga generella effektiviseringskrav och i stället omprioriteringar mellan nämnder, övergripande kostnadsbesparingar krav på omställningsåtgärder.

Under mandatperioden gör Gävle kommun rekordinvesteringar på över 6 miljarder kronor, till största delen handlar det om nya förskolor, skolor och i infrastruktur.

• 0,7 miljoner kronor satsas på en ny tjänst för förbättrad samordning och ökade resurser i arbetet med företagsetableringar

• prioritering på mer verksamhetsmark både för nya företagsetableringar och för att underlätta expansion hos befintliga företag

• Under 2020 prioriteras arbetet med förberedelse för de stora infrastruktursatsningarna, bland annat ny sträckning av Ostkustbanan och ett nytt logistikcentrum i Tolvforsskogen

• 4 miljoner kronor satsas 2020 för att förbereda för omvandlingen av Näringen till en av Europas mest hållbara stadsdelar

Gävle kommun satsar också på att bli en mer attraktiv arbetsgivare!

- 2,5 miljoner satsas för att stärka medarbetarnas villkor, sa Therese Metz. Bland annat höjs friskvårdsbidraget till 1.500 kronor per medarbetare.

En jobbgaranti för barnskötare och undersköterskor ska utredas för de som utbildar sig via gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram och Omvårdnadsprogrammet.

– Vi har både en lägre utbildningsnivå och sämre skolresultat än andra regioner och därför behöver vi arbeta hårt för att förbättra resultaten i Gävles skolor i Gävle, sa Helene Åkerlind.

• 31 miljoner kronor mer i utökad budget för förskola och skola får eftersom det blir fler barn och elever

• 1,6 miljarder investeras i nya förskolor och skolor 2020–2023.

• ökning av antalet utbildade barnskötare i småbarnsgrupp år 1 till 2

- Detta som ett viktigt steg för att klara kompetensförsörjningen när förskolan byggs ut i hög takt, sa Helene Åkerlind. Under 2020 behöver vi säkra så att Gävle kommun kan ta emot statsbidrag på 40 miljoner kronor för Likvärdig skola genom att grundskolan och elevhälsan fredas i budgeten, sa Helene Åkerlind. Statsbidraget kommer att utökas till 50 miljoner kronor årligen under mandatperioden.

Utvecklingen med fler vuxna i skolan ska också fortsätta. Kommunen söker statsbidrag för 40 lärarassistenter i skolan med 50 procent av finansieringen vardera från staten och Gävle kommun.

- Vi behöver påtagligt förbättra möjligheterna att bedriva företag i Gävle, sa Helene Åkerlind. Vi har omorganiserat och har i år fått en ny näringslivsavdelning.

Gävle kommun bygger också upp en ny lokal inköps- och upphandlingsavdelning eftersom man sedan 1 januari lämnat Inköp Gävleborg.

- Fokus är på förbättrad dialog med lokala näringslivet och utveckling av kommunens arbete med upphandlingar, sa Helene Åkerlind.

Gävle kommun startar också ett utvecklingsarbete för att få en rättssäker men samtidigt mer serviceinriktad myndighetsutövning, som utgår från de kommunövergripande förhållningssätten för att i större omfattning underlätta för kunder och företag.

– Det är också viktigt att Gävle kommun inte konkurrerar med de privata företagen, sa Helene Åkerlind. Vi håller på med en genomgång av verksamheten ur den synvinkeln.

Det finns också höga ambitioner för att Gävle ska bli en hållbar och klimatneutral kommun.

- En satsning på investeringar i cykelvägar genomförs 2020-2021 med 20 miljoner kronor per år och en intern cykelpool införs för fler hållbara interna resor, sa Therese Metz. Kommunstyrelsen får i år i uppdrag att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun och vi anslår till det 2 miljoner kronor.

Under 2020 beslutar man också om ett nytt uppdaterat miljöstrategiskt program med åtgärder för att se till att Gävle klarar målet om att vara en av Sveriges första klimatneutrala kommuner.

Det finns behov av ökad trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på och därför satsar kommunen i år på ett trygghetspaket med en budget på 5 miljoner kronor.

– Det blir en satsning på utökat grundanslag till fritidsgårdarna i Gävle, den första rejäla höjningen av anslaget sedan 2012 och den innebär en betydande förbättring för fritidsgårdarna att bedriva sin verksamhet, sa Therese Metz.

Krafttag görs även i arbetet mot hedersförtryck samt fortsatt förnyelsearbete för stadsdelarna Andersberg och Brynäs.

Trygghetsplaner för alla stads- och kommundelar med lokala insatser efter behov ska upprättas. De två första trygghetsplanerna ska vara klara i år och sen påbörjas arbetet med övriga stadsdelar.

- Vi tillförde två miljoner kronor 2019 och nu väljer vi att tillföra ytterligare tre i år, sa Therese Metz.

Trygghetsskapande insatser i den offentliga miljön, under förutsättning att Polismyndigheten lämnar godkännande:
• Gävle kommun ansöker och budgeterar för införande av kommunala ordningsvakter

• fler trygghetskameror på brottsutsatta platser

- Vi behöver en välfärd som invånarna kan lita på, sa Helene Åkerlind. Äldreomsorgen får därför 23 miljoner kronor i utökad budget för att tillgodose det ökande behovet av hemtjänst.

Under 2020 påbörjas dialoger med Gävles seniorer för ta fram en redovisning av nuläget i kommunen och i nästa steg en handlingsplan för arbetet med en mer äldrevänlig kommun.

• fria pensionärsresor i kollektivtrafiken bibehålls - trots ökad kostnad

• Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering

– När det gäller gratis bussresor för pensionärer uppmanar vi dem som har Länskort att inte ta ut pensionärskortet, sa Helene Åkerlind. Annars tvingas kommunen betalat dubbelt för gratisresorna.

Arbetet med satsningen på ytterområdena fortsätter med en budget på 5 miljoner kronor årligen och arbetet ska pågå under hela mandatperioden.

Närbiblioteken ska säkras och tillgången till bibliotek ska finnas i hela kommunen.

Införandet av möjligheten till kommunala servicepunkter för livsmedelsbutiker i kommunens ytterområden ska ske under 2020.

Gavlegårdarna ska under 2020 börja bygga trygghetsboenden i Hamrångebygden.

Kultur- och Fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur man ska kunna stärka civilsamhället och föreningslivet, till exempel genom ökad föreningsdrift.

En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Investeringar

• arbetet med ny central mötesplats för kultur och lärande med stadsbibliotek kommer in i ny fas i år för planerad byggstart 2021

• Allaktivitetshus i Hedesunda, byggstart 2021, med en förstärkt budget med 10 miljoner kronor

• Bergby centralskola inklusive idrottshall, byggstart 2021

• Stadsbadet etapp tre för ett mer barnvänligt bad med planerad byggstart 2021

Så det var en hel del svar och förklaringar som utlovats. Tyvärr uteblev redogörelse för hur läget är när det gäller företagen på Näringen, som ju delvis planeras för att bli ett centrumnära bostadsområde. Men det kommer förhoppningsvis att ske vid ett senare tillfälle!

Text Torbjörn Edlund, foto Per-Erik Jäderberg

Ralph Brodin hälsar välkommen

Ralph Brodin hälsar välkommen

Bengt-Göran Wikström

Bengt-Göran Wikström

Marie Berg

Marie Berg

Anna Carina Alfsdotter

Anna Carina Alfsdotter

Anna Carina Alfsdotter

Anna Carina Alfsdotter

Tre frånvarande kommunalråd, Erik Holmestig, Åsa Wiklund-Lång och Jörgen Edsvik (videohälsning)

Tre frånvarande kommunalråd, Erik Holmestig, Åsa Wiklund-Lång och Jörgen Edsvik (videohälsning)

Helene Åkerlind och Therese Metz

Helene Åkerlind och Therese Metz

Therese Metz

Therese Metz

Helene Åkerlind

Helene Åkerlind

Pekka Seitola

Pekka Seitola

Kommentarer

Skriv en ny kommentar

Svar till ×

Inga kommentarer än...
Bli först att kommentera detta innehåll!

Skriv en ny kommentar

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga